Παρεχόμενες Υπηρεσίες
Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης
Ε.ΣΥ.Δ.
         
Επικοινωνία Intranet
Αρχική Σελίδα / Παρεχόμενες Υπηρεσίες
Το Ε.ΣΥ.Δ.
To Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης
Παρεχόμενες Υπηρεσίες
Διοικητικό Συμβούλιο 
Εθνικό Συμβούλιο  Διαπίστευσης
Η Στελέχωση του Ε.ΣΥ.Δ.
Κατάλογος Αξιολογητών
Διεθνής Συνεργασία
Πρόσβαση
Ιδρυτικός νόμος του Ε.ΣΥ.Δ.
Κανονισμοί & Έγγραφα
Κανονισμοί & Έγγραφα Aξιολογητών
Διαδικασίες
Ενημέρωση
Κανονισμοί
Κριτήρια, Κατευθυντήριες Οδηγίες
Mνημόνια για την Ποιότητα
Οδηγίες Εργασίας
Εκδόσεις & Ανακοινώσεις
Εκδόσεις
Ανακοινώσεις
Έντυπα Αιτήσεων
Αιτήσεις για τη Διαπίστευση
Αιτήσεις Υποψηφίων Αξιολογητών / Εμπειρογνωμών
Πίνακας Συμμετοχής Εργαστηρίου σε Διεργαστηριακές Συγκριτικές Δοκιμές Ικανότητας
Πίνακες Διαπιστεύσεων
Κατάλογοι Φορέων και Εργαστηρίων
Αναζήτηση Φορέων και Εργαστηρίων
Πληροφορίες για τη Διαπίστευση
   
 
  Παρεχόμενες Υπηρεσίες  
 

  Το Ε.ΣΥ.Δ. παρέχει υπηρεσίες διαπίστευσης σε:  
 
Εργαστήρια Δοκιμών και Διακριβώσεων.
Κλινικά Εργαστήρια.
Διοργανωτές Διεργαστηριακών Συγκρίσεων.
Φορείς Πιστοποίησης Προϊόντων.
Φορείς Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης της Ποιότητας.
Φορείς Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης της Aσφάλειας των Tροφίμων.
Φορείς Πιστοποίησης Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.
Περιβαλλοντικοί Επαληθευτές (σύμφωνα με τον κανονισμό EMAS).
Φορείς Πιστοποίησης Προσώπων.
Φορείς Πιστοποίησης Bιολογικών Προϊόντων.
Φορείς Πιστοποίησης Συστημάτων Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία.
Φορείς Ελέγχου Προϊόντων, Διεργασιών ή Εγκαταστάσεων.
Kέντρα Tεχνικού Eλέγχου Oχημάτων (KTEO).
Φορείς Επαλήθευσης Εκπομπών Αερίων Θερμοκηπίου.

 
Πνευματικά Δικαιώματα © 2009, Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης A.E. (E.ΣY.Δ.)
Θησέως 7, 176 76 Καλλιθέα, Τηλ.: 210 7204600, Fax: 210 7204555
e-mail: esyd@esyd.gr, website: http://www.esyd.gr