Προβολή Νέων, Άρθρων, Ανακοινώσεων
Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε.
Ε.ΣΥ.Δ.
         
Επικοινωνία Intranet
Αρχική Σελίδα / Προβολή Νέων, Άρθρων, Ανακοινώσεων
Το ΕΣΥΔ
To Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης
Παρεχόμενες Υπηρεσίες
Η Σύνθεση του Εθνικού Συμβουλίου Διαπίστευσης
Η Στελέχωση του ΕΣΥΔ
Τεχνικές Επιτροπές
Κατάλογος Αξιολογητών
Διεθνής Συνεργασία
Πρόσβαση
Ιδρυτικός νόμος της Α.Ε.
Κανονισμοί & Έγγραφα
Κανονισμοί & Έγγραφα Aξιολογητών
Διαδικασίες
Ενημέρωση
Κανονισμοί
Κριτήρια, Κατευθυντήριες Οδηγίες
Mνημόνια για την Ποιότητα
Οδηγίες Εργασίας
Εκδόσεις & Ανακοινώσεις
Εκδόσεις
Ανακοινώσεις
Έντυπα Αιτήσεων
Αιτήσεις για τη Διαπίστευση
Αιτήσεις Υποψηφίων Αξιολογητών / Εμπειρογνωμών
Πίνακας Συμμετοχής Εργαστηρίου σε Διεργαστηριακές Συγκριτικές Δοκιμές Ικανότητας
Πίνακες Διαπιστεύσεων
Κατάλογοι Φορέων και Εργαστηρίων
Αναζήτηση Φορέων και Εργαστηρίων
Πληροφορίες για τη Διαπίστευση
   
ANOIKTH ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ/ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ


Το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος, με σκοπό τη διαχείριση ενός αξιόπιστου συστήματος παροχής υπηρεσιών διαπίστευσης προς εργαστήρια, φορείς πιστοποίησης και φορείς ελέγχου.

Για την ενίσχυση της στελέχωσης κατά τη συγκρότηση των Ομάδων Αξιολόγησης, το Ε.ΣΥ.Δ. ζητεί εξωτερικούς Εμπειρογνώμονες για την αξιολόγηση Φορέων Πιστοποίησης που διενεργούν επιθεωρήσεις συστημάτων :

·         διαχείρισης της Ποιότητας κατά το Πρότυπο EΛOT EN ISO 9001:2015,

·         περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015,

·         διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία κατά το Πρότυπο EΛΟΤ 1801:2008 ή/και OHSAS 18001:2007,  

·         επιχειρησιακής συνέχειας κατά το Πρότυπο ISO 22301:2012,

·         διαχείρισης οδικής ασφάλειας κατά το Πρότυπο ISO 39001:2012 και

·         διαχείρισης ΙΤ κατά το Πρότυπο ISO 20000-1:2011,

·         διαχείρισης της ασφάλειας πληροφοριών κατά το Πρότυπο ISO 27001:2013.

Τα απαιτούμενα ελάχιστα προσόντα, όπως περιγράφονται αναλυτικά στο έγγραφο ΕΣΥΔ ΚΡΙΤΑ 02/ 05/ 21.7.2015, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.esyd.gr (Κανονισμοί & Έγγραφα / Κανονισμοί & Έγγραφα Aξιολογητών / Kριτήρια Αξιολογητών), είναι:

 

·         Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή τεκμηρίωση άλλης παρεμφερούς με το τεχνικό αντικείμενο των υπό αξιολόγηση δοκιμών ειδικότητας,

·         Γνώση της Αγγλικής γλώσσας (τουλάχιστον επιπέδου Lower) και

·         Τουλάχιστον 5ετής επαγγελματική εμπειρία στους αντίστοιχους ή σχετικούς τομείς. Συγκεκριμένα, για την παρούσα πρόσκληση και τις περιπτώσεις των EΛOT EN ISO 9001:2015, ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 και Συστημάτων Υ&Α στην Εργασία, το Ε.ΣΥ.Δ. ζητεί εξωτερικούς Εμπειρογνώμονες με εργασιακή εμπειρία και τεχνική επάρκεια στις ακόλουθες δραστηριότητες* :

-         Ορυχεία και λατομεία,

-         Εκτυπώσεις,

-         Παραγωγή χαρτοπολτού, χαρτιού και προϊόντων από χαρτί,

-         Κατασκευή μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων,

-         Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων και συνθετικών ινών,

-         Ναυπήγηση και επισκευή πλοίων,

-         Κατασκευή οχημάτων,

-         Κατασκευές, Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικών προϊόντων,

-         Παραγωγή φυσικού αερίου,

-         Παραγωγή και διανομή ηλεκτρικού ρεύματος

-         Διανομή αερίων καυσίμων με αγωγούς,

-         Ανακύκλωση,

-         Πληροφορική,

-         Παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων,

-         Υγεία και κοινωνική μέριμνα,

-         Αεροναυπηγική

*Οι περιγραφές των δραστηριοτήτων παρουσιάζονται αναλυτικά στον Κανονισμό (ΕΚ) αρ. 1893/2006 (οικονομικές δραστηριότητες NACE) 

 

Σημαντικό προσόν των υποψηφίων θεωρείται η κατάρτιση στις απαιτήσεις των Προτύπων. Πρόσθετα προσόντα σχετικά με θέματα ποιότητας θα αξιολογηθούν, όπως προβλέπεται στο έγγραφο ΕΣΥΔ ΚΡΙΤΑ.

 

Οι υποψήφιοι εξωτερικοί Εμπειρογνώμονες θα πρέπει να δηλώσουν εάν παρέχουν συμβουλευτικές, εκπαιδευτικές, κ.τ.λ. υπηρεσίες στο συγκεκριμένο αντικείμενο.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν συμπληρωμένη Έντυπη Αίτηση, αντίγραφο της οποίας διατίθεται από το Ε.ΣΥ.Δ. μέσω τηλεομοιοτύπου ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.esyd.gr (Έντυπα Αιτήσεων / Αιτήσεις Υποψηφίων Αξιολογητών/Εμπειρογνωμόνων / Αίτηση για τους Αξιολογητές/Εμπειρογνώμονες φορέων πιστοποίησης ή ελέγχου ή περιβαλλοντικών επαληθευτών του Ε.ΣY.Δ.), καθώς και σύντομο βιογραφικό σημείωμα (μέχρι 4 σελίδες), όπου να αναφέρεται σαφώς η σχετική, με τα αναφερόμενα πεδία, εμπειρία.

Οι αιτήσεις θα εξεταστούν από τις αρμόδιες Επιτροπές Αξιολογητών Φορέων του Ε.ΣΥ.Δ., σύμφωνα με τις Διαδικασίες του Ε.ΣΥ.Δ., η οποία θα εισηγηθεί σχετικά στο Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης και θα ακολουθήσει η ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν μέχρι τις 30.11.2017 τα ανωτέρω δικαιολογητικά στο Ε.ΣΥ.Δ., οδός Θησέως 7, Τ.Κ. 176 76, Καλλιθέα, τηλεομοιότυπο: 210 7204555 ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση  ploumpis@esyd.gr με τη σημείωση: Πρόσκληση για Εμπειρογνώμονες Φορέων Πιστοποίησης / Ελέγχου 2017.

 

Πληροφορίες: κος Ν. Πλούμπης, τηλ. 210 7204521.

 

 

Αθήνα, 26 Ιουνίου 2017

 
Πνευματικά Δικαιώματα © 2009, Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης A.E. (E.ΣY.Δ.)
Θησέως 7, 176 76 Καλλιθέα, Τηλ.: 210 7204600, Fax: 210 7204555
e-mail: esyd@esyd.gr, website: http://www.esyd.gr