Προβολή Νέων, Άρθρων, Ανακοινώσεων
Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε.
Ε.ΣΥ.Δ.
         
Επικοινωνία Intranet
Αρχική Σελίδα / Προβολή Νέων, Άρθρων, Ανακοινώσεων
Το ΕΣΥΔ
To Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης
Παρεχόμενες Υπηρεσίες
Η Σύνθεση του Εθνικού Συμβουλίου Διαπίστευσης
Η Στελέχωση του ΕΣΥΔ
Τεχνικές Επιτροπές
Κατάλογος Αξιολογητών
Διεθνής Συνεργασία
Πρόσβαση
Ιδρυτικός νόμος της Α.Ε.
Κανονισμοί & Έγγραφα
Κανονισμοί & Έγγραφα Aξιολογητών
Διαδικασίες
Ενημέρωση
Κανονισμοί
Κριτήρια, Κατευθυντήριες Οδηγίες
Mνημόνια για την Ποιότητα
Οδηγίες Εργασίας
Εκδόσεις & Ανακοινώσεις
Εκδόσεις
Ανακοινώσεις
Έντυπα Αιτήσεων
Αιτήσεις για τη Διαπίστευση
Αιτήσεις Υποψηφίων Αξιολογητών / Εμπειρογνωμών
Πίνακας Συμμετοχής Εργαστηρίου σε Διεργαστηριακές Συγκριτικές Δοκιμές Ικανότητας
Πίνακες Διαπιστεύσεων
Κατάλογοι Φορέων και Εργαστηρίων
Αναζήτηση Φορέων και Εργαστηρίων
Πληροφορίες για τη Διαπίστευση
   
ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΟΚΙΜΩΝ


Το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος, με σκοπό τη διαχείριση ενός αξιόπιστου συστήματος παροχής υπηρεσιών διαπίστευσης προς εργαστήρια, φορείς πιστοποίησης και φορείς ελέγχου.

Για την ενίσχυση της στελέχωσης κατά τη συγκρότηση των Ομάδων Αξιολόγησης, το Ε.ΣΥ.Δ. ζητεί εξωτερικούς Εμπειρογνώμονες για την αξιολόγηση:

1. Εργαστηρίων δοκιμών που διενεργούν

  1.1 Φυσικές & Χημικές δοκιμές σε Εδαφικά Υλικά, Αδρανή Υλικά, Σκληρυμένο   

        σκυρόδεμα

  1.2 Μηχανικές δοκιμές σε Αδρανή, Σκυρόδεμα, Ασφαλτικά Μίγματα

 

2. Εργαστηρίων δοκιμών που διενεργούν Μη καταστροφικές δοκιμές με μαγνητικά σωματίδια, με διεισδυτικά υγρά, με υπερήχους, με ακτινογραφίες

 

3. Εργαστηρίων δοκιμών που διενεργούν Φυσικές και Ακουστικές δοκιμές (πχ. Μέτρηση του συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας, Μέτρηση του δείκτη ηχομείωσης RW)  σε Ελαφρές και Βαριές τοιχοποιίες, Παράθυρα, Πόρτες, Ύαλο για δομική χρήση - Μονωμένα στοιχεία υαλοστασίων

 

4. Εργαστηρίων δοκιμών που διενεργούν Φυσικές & Χημικές Δοκιμές σε Ατμοσφαιρικό αέρα

 

5. Εργαστηρίων δοκιμών που διενεργούν Ηλεκτρικές Δοκιμές (πχ. Διηλεκτρική αντοχή, Ρεύμα διαρροής, Αντίσταση μονώσεων, Ισχύς εισόδου, Αντοχή σε επιφανειακά ρεύματα (tracking test), Ρεύμα εισόδου, Αντίσταση Γείωσης, Δοκιμές μονωτικών υλικών σε υψηλές θερμοκρασίες, Δοκιμή πίεσης σφαίρας κλπ.), Δοκιμές Επίδοσης (πχ. Έλεγχος προστασίας από διείσδυση στερεών σωμάτων και σωματιδίων, Έλεγχος προστασίας από διείσδυση στερεών σωμάτων και σωματιδίων, Ανθεκτικότητα και αντίσταση σε περιβαλλοντικές συνθήκες κλπ.)

 

6. Εργαστηρίων δοκιμών που διενεργούν Δοκιμές απόδοσης και δοκιμές ασφάλειας  σε Θερμαντήρες χώρου που λειτουργούν με στερεά καύσιμα, Εντιθέμενες συσκευές συμπεριλαμβανομένων ανοικτών εστιών στερεών καυσίμων), Οικιακοί θερμαντήρες χώρου με καύσιμο πελλέτα.

 

Τα απαιτούμενα ελάχιστα προσόντα, όπως περιγράφονται στο έγγραφο ΕΣΥΔ ΚΡΙΤΑ/02/05/21-07-2015, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.esyd.gr (Κανονισμοί & Έγγραφα / Κανονισμοί & Έγγραφα Aξιολογητών / Kριτήρια Αξιολογητών), είναι:

Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή τεκμηρίωση άλλης παρεμφερούς με το τεχνικό αντικείμενο των υπό αξιολόγηση δοκιμών ειδικότητας, γνώση της Αγγλικής γλώσσας (τουλάχιστον επιπέδου Lower) και τουλάχιστον 5ετής επαγγελματική εμπειρία στους αντίστοιχους ή σχετικούς τομείς.

Πρόσθετα προσόντα σχετικά με θέματα ποιότητας θα αξιολογηθούν, όπως προβλέπεται στο έγγραφο ΕΣΥΔ ΚΡΙΤΑ.

Οι υποψήφιοι εξωτερικοί Εμπειρογνώμονες θα πρέπει να δηλώσουν εάν παρέχουν συμβουλευτικές, εκπαιδευτικές, κ.τ.λ. υπηρεσίες στο συγκεκριμένο αντικείμενο.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν συμπληρωμένη Έντυπη Αίτηση, αντίγραφο της οποίας διατίθεται από το Ε.ΣΥ.Δ. μέσω τηλεομοιοτύπου ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.esyd.gr/pweb/s/20/files/aitiseis/AAE.doc (Έντυπα Αιτήσεων / Αιτήσεις Υποψηφίων Αξιολογητών/Εμπειρογνωμόνων / Αίτηση για τους Αξιολογητές/Εμπειρογνώμονες Εργαστηρίων του Ε.ΣΥ.Δ.), καθώς και σύντομο βιογραφικό σημείωμα (μέχρι 4 σελίδες), όπου να αναφέρεται σαφώς η σχετική, με τα αναφερόμενα πεδία, εμπειρία.

Η προβλεπόμενη ημερήσια αποζημίωση των Εμπειρογνωμόνων είναι 180€.

Οι αιτήσεις θα εξεταστούν από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολογητών Εργαστηρίων του Ε.ΣΥ.Δ., σύμφωνα με τις Διαδικασίες του Ε.ΣΥ.Δ., η οποία θα εισηγηθεί σχετικά στο Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης και θα ακολουθήσει η ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά στο Ε.ΣΥ.Δ., οδός Θησέως 7, Τ.Κ. 176 76, Καλλιθέα, τηλεομοιότυπο: 210 7204555 ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση  ploumpis@esyd.gr  με τη σημείωση: Πρόσκληση για Εμπειρογνώμονες Εργαστηρίων Δοκιμών_2017.

Πληροφορίες: κος Ν. Πλούμπης, τηλ. 210 7204521.

  

Αθήνα, 15 Ιουνίου 2017

 
Πνευματικά Δικαιώματα © 2009, Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης A.E. (E.ΣY.Δ.)
Θησέως 7, 176 76 Καλλιθέα, Τηλ.: 210 7204600, Fax: 210 7204555
e-mail: esyd@esyd.gr, website: http://www.esyd.gr