Προβολή Νέων, Άρθρων, Ανακοινώσεων
Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε.
Ε.ΣΥ.Δ.
         
Επικοινωνία Intranet
Αρχική Σελίδα / Προβολή Νέων, Άρθρων, Ανακοινώσεων
Το ΕΣΥΔ
To Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης
Παρεχόμενες Υπηρεσίες
Η Σύνθεση του Εθνικού Συμβουλίου Διαπίστευσης
Η Στελέχωση του ΕΣΥΔ
Τεχνικές Επιτροπές
Κατάλογος Αξιολογητών
Διεθνής Συνεργασία
Πρόσβαση
Ιδρυτικός νόμος της Α.Ε.
Κανονισμοί & Έγγραφα
Κανονισμοί & Έγγραφα Aξιολογητών
Διαδικασίες
Ενημέρωση
Κανονισμοί
Κριτήρια, Κατευθυντήριες Οδηγίες
Mνημόνια για την Ποιότητα
Οδηγίες Εργασίας
Εκδόσεις & Ανακοινώσεις
Εκδόσεις
Ανακοινώσεις
Έντυπα Αιτήσεων
Αιτήσεις για τη Διαπίστευση
Αιτήσεις Υποψηφίων Αξιολογητών / Εμπειρογνωμών
Πίνακας Συμμετοχής Εργαστηρίου σε Διεργαστηριακές Συγκριτικές Δοκιμές Ικανότητας
Πίνακες Διαπιστεύσεων
Κατάλογοι Φορέων και Εργαστηρίων
Αναζήτηση Φορέων και Εργαστηρίων
Πληροφορίες για τη Διαπίστευση
   
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 50003:2014


Το πρότυπο ISO 50003:2014 Energy Management Systems Requirements for bodies providing audit and certification of energy management systems, δημοσιεύτηκε από τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO) την 15η Οκτωβρίου 2014. Σύμφωνα με σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Διεθνούς Φόρουμ για τη Διαπίστευση (Ιnternational Αccreditation Forum - IAF), προβλέπεται τριετής μεταβατική περίοδος για την προσαρμογή στις απαιτήσεις του ISO 50003:2014 από την ημερομηνία έκδοσής του με καταληκτική ημερομηνία για την ολοκλήρωση της μετάβασης την 15η Οκτωβρίου 2017.

Το Ε.ΣΥ.Δ./Ε.Σ.Υ.Π., ως πλήρες μέλος της ΕΑ και της IAF, είναι υποχρεωμένο να υιοθετήσει την περίοδο μετάβασης των τριών (3) ετών για την πλήρη εφαρμογή του ISO 50003:2014. Κατόπιν τούτου, καθίσταται σαφές ότι, προκειμένου να διατηρηθεί σε ισχύ η διαπίστευση των Φορέων Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης Ενέργειας, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησής τους ως προς την προσαρμογή τους στις απαιτήσεις του ISO 50003:2014 και να έχει εκδοθεί το επικαιροποιημένο ως προς την αναφορά του ISO 50003:2014 ΕΠΕΔ τους, μέχρι την 15η Οκτωβρίου 2017.

 

Σε αντίθετη περίπτωση, η υφιστάμενη διαπίστευση ως φορείς πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης ενέργειας θα ανασταλεί στις 15.10.2017 και έως την επιτυχή ολοκλήρωση της αξιολόγησης μετάβασης.

 

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση στη νέα έκδοση του προτύπου και λαμβάνοντας υπόψη το περιεχόμενο του σχετικού εγγράφου Reference: IAF Resolution 2014–13 – Transition Period for ISO/IEC 50003, το Ε.ΣΥ.Δ./Ε.Σ.Υ.Π. αποφάσισε τα κάτωθι:

 

Α.       Οι Φορείς Πιστοποίησης που είναι ήδη διαπιστευμένοι πρέπει άμεσα να προβούν στις σχετικές αλλαγές/τροποποιήσεις του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας που εφαρμόζουν στο πλαίσιο της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του νέου προτύπου.

Η επιβεβαίωση της υλοποίησης και εφαρμογής των αλλαγών θα πραγματοποιείται κατά τις προγραμματισμένες επιτηρήσεις του Ε.ΣΥ.Δ./Ε.Σ.Υ.Π. Έκτακτες αξιολογήσεις με σκοπό την μετάβαση στις απαιτήσεις του ISO 50003:2014 δεν προβλέπεται να πραγματοποιηθούν, εκτός εάν ζητηθεί εγγράφως από κάποιον ενδιαφερόμενο Φορέα Πιστοποίησης. Σημειώνεται, επίσης, ότι για την έναρξη της διαδικασίας αξιολόγησης για τη μετάβαση των διαπιστευμένων Φορέων Πιστοποίησης στις απαιτήσεις ISO 50003:2014, δεν απαιτείται η υποβολή σχετικής αίτησης διαπίστευσης στο Ε.ΣΥ.Δ./Ε.Σ.Υ.Π.

 

Β. Χρονοδιάγραμμα εφαρμογής:

1.      Το Ε.ΣΥ.Δ./Ε.Σ.Υ.Π. δέχεται πλέον αιτήσεις (αρχικές και επέκτασης) αποκλειστικά σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 50003:2014 .

2.      Οι ήδη διαπιστευμένοι Φορείς Πιστοποίησης υποχρεούνται να υποβάλλουν στο Ε.ΣΥ.Δ./Ε.Σ.Υ.Π. γραπτό ενημερωτικό σημείωμα για το πλάνο προσαρμογής τους στις απαιτήσεις του ISO 50003:2014 καθώς και την κατάλληλα προσαρμοσμένη τεκμηρίωσή τους το αργότερο μέχρι την 30.11.2016.

Το ανωτέρω  γραπτό ενημερωτικό σημείωμα που θα αποσταλεί στο Ε.ΣΥ.Δ.  πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο τα ακόλουθα :

v      Τις αλλαγές που έχουν εντοπισθεί στο σύστημα του Φορέα και τις εξειδικευμένες ενέργειες  που έχουν   αναληφθεί για την υλοποίηση των αλλαγών.

v      Το χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση των αλλαγών

v      Τα στελέχη που έχουν ορισθεί ως υπεύθυνοι για την υλοποίηση των ενεργειών

v      Τη διεργασία που έχει επιλεγεί για την παρακολούθηση της επιτυχούς υλοποίησης των ενεργειών για την εφαρμογή του νέου προτύπου

3.      Πλέον οι προσεχείς αξιολογήσεις των διαπιστευμένων και υπό διαπίστευση φορέων πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης ενέργειας προγραμματίζεται να διενεργηθούν σύμφωνα με τη νέα έκδοση του προτύπου ISO 50003:2014, λαμβάνοντας υπόψη το βαθμό ετοιμότητας των υπό αξιολόγηση φορέων. Επισημαίνεται ότι η αξιολόγηση της προσαρμογής των φορέων πιστοποίησης στις απαιτήσεις του ISO 50003:2014 θα περιλαμβάνει:

α. την αξιολόγηση της τεκμηρίωσης του συστήματος διαχείρισης ποιότητας και των σχετικών αρχείων εφαρμογής στα κεντρικά γραφεία του αξιολογούμενου φορέα πιστοποίησης, και

β. τη διενέργεια τουλάχιστον μίας επιτόπιας αξιολόγησης όπως αυτή θα προσδιορίζεται στο πλάνο επιτόπιων αξιολογήσεων της τρέχουσας αρχικής αξιολόγησης, επιτήρησης ή επαναξιολόγησης, κατά περίπτωση, του υπό αξιολόγηση φορέα πιστοποίησης. Επισημαίνεται ότι οι επιτόπιες αξιολογήσεις θα πρέπει να πραγματοποιηθούν κατόπιν διενέργειας της αξιολόγησης στα κεντρικά γραφεία του φορέα πιστοποίησης.

Η διενέργεια των αξιολογήσεων τόσο στα κεντρικά γραφεία των Φορέων όσο και στις επιτόπιες κρίνεται σκόπιμο να έχει ολοκληρωθεί 6 (έξι) μήνες πριν την καταληκτική ημερομηνία της μετάβασης και όχι αργότερα από την 14η Απριλίου 2017, έτσι ώστε να υπάρχει χρόνος για την υλοποίηση πιθανών διορθωτικών ενεργειών.

 

22.09.2016

 
Πνευματικά Δικαιώματα © 2009, Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης A.E. (E.ΣY.Δ.)
Θησέως 7, 176 76 Καλλιθέα, Τηλ.: 210 7204600, Fax: 210 7204555
e-mail: esyd@esyd.gr, website: http://www.esyd.gr